KYK Yurtları İle Alakalı Sıkça Sorulan Sorular

1) Yurtlarda barınma şartları nelerdir?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

2- Yurtta barınan ancak normal öğrenim süresi içinde öğrenimini bitiremeyen öğrencilerin durumu ne olacak?

Kurum yurtlarında barınan öğrenciler; Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 14. Maddesinin (g) bendi “Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.” hükmüne istinaden bir öğretim yılı daha barınmaya devam ederler. Yurtta barınmayan öğrenciler yurtlara ara sınıf başvuru türünden başvuru yapacaklardır. Başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda yurtlarımızdan 1 yıl süreyle faydalanabileceklerdir.

3) Başvuruda hata yapılması durumunda gereken işlemler nelerdir?

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 7.Maddesinin 2. bendi “Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurum, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Son başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde bilgi değişikliği, hata düzeltme vb. işlem yapılmayacaktır. Başvuru türünü yanlış kodlayan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları silinir. Kurumca daha sonra açıktan başvuru alınması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilirler.

4) Taahhütname onay işlemini yapmayan ama ücreti yatırıp iadesini isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir? Bu durumdaki öğrencilerin işlemleri hangi birim tarafından yerine getirilmektedir?

Yurttan kaydını sildirmek isteyen öğrenciler barınmakta oldukları yurt müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmalıdırlar. (dilekçelerinde mutlaka öğrencinin kendisine ait olan bir İBAN numarası yazılmalıdır.)

5) Barındıkları Yurt Müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe dışında yatay ya da dikey geçiş yapan öğrenciler için yapılması gereken işlemler nelerdir? Yurt nakil işlemi yapılabilmekte midir?

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 14. Maddesinin (c) bendi “ Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.” hükmünü içermektedir. Nakil işlemi yapılmamaktadır.

6) Aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrencilerin yeniden yurt başvurusu yapmasına gerek var mıdır?

Aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrenciler kalmakta olduğu yurtta barınmaya devam ederler. (Örn. Ankara merkez ilçelerinde eğitim gören bir öğrenci, yine Ankara merkez ilçelerinde üniversite değiştirdiği takdirde barınmakta olduğu yurtta kalmaya devam edebilir.)

7) Yurtlarda misafir olarak kalmak isteyen Kurum yurtlarında kalmayan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

Kurum yurtlarında kalmayan yükseköğrenim öğrencilerinin geçici barınma talepleri İllerde İl Müdürlüklerince ilçelerde ise Yurt Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmaktadır.

Kurum yurtlarında misafir olarak barındırılabilecek öğrenciler şunlardır;

a)Yüksek öğrenime devam eden öğrenciler ile üniversite sınavlarına girmek üzere gelen

öğrenciler,
b)İlgili mevzuat çerçevesinde sınav, pedagojik formasyon, master, doktora, staj vb. programlara katılanlar,

c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca

düzenlenen inceleme, araştırma, sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlere katılanlar,

d) Ülkemize yurt dışından gelen (Türkçe Öğretim Merkezine devam eden öğrenciler dahil)

öğrenciler,

8) Kurum yurtlarında kalmakta iken staj sınav vb. nedenlerle başka bir yurtta kalmak isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

Kurum yurtlarında kalan öğrenciler staj, sınav vb. nedenlerle başka bir yurtta kısa süreli kalmak isterse Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 18. Maddesinde yer alan “Yurtlarda barındırılan öğrenciler son ay ve döneme ait yurt ücretlerini ödediklerini belgelemeleri kaydıyla diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz kalabilirler” hükmü gereğince barındırılırlar.

9) Yurtta kalmaya hak kazanan ve güvence bedelini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrencilerin akademik takvime göre yurtta bulunmaları esastır. Öğrenci eğer okula başlamayacaksa yurtla irtibata geçip izin almalıdır. Daha sonraki dönemlerde yerleşenlerin ise kayıt parasını yatırdıktan sonra yurtta barınmaya başlamaları aksi halde yurttan izin talebinde bulunmaları gerekmektedir.

10) Ücret yatırıp süresi içinde taahhütname onay işlemini yapamayan öğrenciler hakkında yapılabilecek bir işlem var mıdır? Yurt müdürlüklerince onay işlemi var mıdır?

Taahhütnamesini onaylayamayan öğrencilerin taahhüt onay işlemi yurt müdürlüklerince yapılabilmektedir.

11) Yurtta kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma kıstası nedir?

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (f) bendinde “Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması” hükmü yer almaktadır.

12) Başvurusu bulunmayıp öncelikli öğrenci statüsünde olanlar için yapılacak herhangi bir işlem var mıdır?

Yurt başvurusu olmayan öncelikli öğrenciler değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu öğrenciler http://kyk.gsb.gov.tr internet adresinden yapılması muhtemel başvuru duyurularını takip edeceklerdir.

13) Aylık yurt ücretlerini aksatan öğrencilerin durumu nasıl değerlendirilmelidir. Bu durumdaki öğrencilerin ve bu öğrencilerin barındığı yurt müdürlüklerinin yapması gereken işlemler nelerdir?

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 11. maddesine göre yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.

b) Öğrenciler (a) bendinde belirtilen güvence bedeli tamamlama hakkından öğretim yılı ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek kaydı silinir. O öğretim döneminde yurtlara tekrar başvuru yapamaz.

c) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.