Öğrenim Kredisi Yönetmeliği

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği
ÖĞRENİM KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilecek öğrenim kredisi ile ilgili işlemlerin usul ve esaslarını tespit etmektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alacak, yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, öğrenim kredisinin hangi şartlarla verileceği ve lüzumunda kredinin kesilmesini, bu kredinin Kuruma geri ödenmesi ile buna ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 16/8/1961 tarih ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 14 ve 1/8/1996 gün ve 4160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 16 ıncı maddesi, 19/11/1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 12 inci maddesi hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (Değişik 05-01-2005 tarih ve 25691 sayılı Resmi Gazete)
Bu Yönetmelikte geçen;

ifade eder.BÖLÜM II.
Kredi Tahsis Kontenjanının Tespiti ve Değerlendirme

Kredi Tahsis Kontenjanının Tespiti
Madde 5- Kredi Tahsis Kontenjanının tespiti için, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite Rektörlüklerinden; kredinin öğrenim dallarına göre, dağılım oranı ile ilgili görüşleri alınır.
Alınan görüşler göz önünde bulundurularak, Kurum bütçe imkanları ölçüsünde kredinin öğrenim dallarına göre dağılım oranı ile ilk defa kredi verilecek öğrenci sayısının tespiti Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca karara bağlanır.

Değerlendirme
Madde 6- İş programı ve finansman planı gereğince, o yıl için ayrılan kredi fonu, kredi almak için müracaat etmiş olan öğrenci sayısı ile karşılaştırılır. Müracaat eden öğrencilere verilecek kredinin toplamı ayrılan fondan fazla ise; ihtiyaç ve yeterliğin tespiti hakkında Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre değerlendirme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Kredisine Müracaat

Kredi Müracaatı
Madde 7- Krediden yararlanmak isteyen öğrenci, Kredi Müracaat Formunu dağıtım-kabul merkezlerinden temin ederek varsa istenilen diğer belgelerle birlikte dağıtım-kabul merkezlerinden her hangi birine teslim eder.

Taahhütname
Madde 8- Kredi almaya hak kazanan öğrenci, metni Genel Müdürlükçe hazırlanan taahhütnameyi Kuruma vermekle yükümlüdür. Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler, öğrencilerden alınacak taahhütnamede ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhütnamede; kredi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin, borçlu sıfatıyla alınacak imzaları yeterlidir.Taahhütnamedeki Teminatın Azalması
Madde 9- (Değişik 21-12-2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete) Yürürlülükten Kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kredi Tahsisinden Önceki İşlemler

Kredi Müracaatlarının Kabulü
Madde 10- Dağıtım-Kabul merkezleri tarafından teslim alınan Kredi Müracaat Formları ile varsa istenen diğer belgeler Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

Kredi Verilmeyecek Haller
Madde 11- (Değişik 05-01-2005 tarih ve 25691 sayılı Resmi Gazete)
Kredi verilmeyecek haller şunlardır:
a) Kurumdan burs alan öğrencilere,
b) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrencilere,
c) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilere, (Yükseklisans öğrencileri hariç)
d) Sağlık sebebi dışında Önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrencilere,
e) Önlisans’tan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrencilere, (intibak programı süresince)
f) Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrencilere,
g) Kurumdan daha önce kredi almış olan öğrencilere, (Yüksek lisans öğrencileri hariç).
h) Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrencilere,
ı) (h) bendinde belirtilen fiillere istinaden öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilere,
j) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere,
k) Yabancı uyruklu öğrencilere,
l) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, kredi almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
Kredi verilmez.

Kredi Müracaatının İncelenmesi
Madde 12- Kredi Müracaat Formuyla birlikte istenilen diğer belgeler incelenerek, durumları bu Yönetmelikte belirlenen hususlara uymayanların müracaatları işleme konulmaz.Maddi Hatanın Düzeltilmesi
Madde 13- Kredi isteği yerine getirilmeyen öğrenci, Kredi Müracaat formundaki beyanlarının, Genel Müdürlükçe konulan esaslara ve yönetmeliğe uygun olduğunu, ancak yapılan işlemde maddi hata bulunduğunu ileri sürerek, kredi almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin öğretim kurumlarında ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir. İnceleme sonunda yapılan işlem öğrenciye bildirilir.

Beyana Güven
Madde 14- Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurumca, beyanlara ilişkin belgelerin doğruluk bakımından araştırılması, kredi verilmesi işlemlerinin yürütülmesini durdurmaz.
Öğrenci/borçlu, beyan ettiği durumlarda sonradan meydana gelen değişiklikleri, değişikliği izleyen otuz gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Öğrencinin/borçlunun adresinde meydana gelen değişikliği Kuruma bildirmemesi veya verdiği adreslerde kendisinin ve varsa müteselsil borçlu veli veya vasisinin bulunmaması halinde dosyasındaki son adreslere Kurumca yapılan tebligatlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesi gereği kendisine yapılmış sayılır.

Belge ve Durum Araştırması
Madde 15- Kurum gerekli gördüğü taktirde kredi alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin beyanında hakikate aykırı, krediden faydalanmamayı gerektirecek bir belge veya bir durum tespit edildiğinde kredisi kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Krediye Hak Kazanma

Krediye Hak Kazanma
Madde 16- (Değişik 05-01-2005 tarih ve 25691 sayılı Resmi Gazete) İlk defa kredi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kredi tahsis edilenlerin listeleri öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilir.
Öğrenci, listelerde miktarı belirtilen taahhütname ile istenen diğer belgeleri, süresi içerisinde Kuruma verdiği taktirde kredi almaya hak kazanır.
Kurumdan burs almakta iken; öğretim kurumunca başarısızlığı bildirilen ve bursu kesilen öğrencilere bursun kesildiği tarihten itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim kredisi verilir. Ancak öğrenci öğrenim kredisini almak istememesi halinde bu durumunu bir dilekçe ile Kuruma bildirir.

Kredi Dosyası
Madde 17- Kredi almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır.

Hesap Numarasının Verilmesi
Madde 18- Kurumca her öğrenciye bir hesap numarası verilir. Kredi alan öğrenci veya borçlu, bu hesap numarasını gerek öğrenimi, gerekse borç ödeme süresince kullanmak ve Kurumla olan işlemleri sırasında bildirmek zorundadır.Kredi Miktarının ve Verilme Zamanının Tespit Edilmesi
Madde 19- (Değişik 21-12-2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete) Öğrencilere ödenecek aylık kredi miktarı ve verilme zamanı Yönetim Kurulunca tespit edilir.
Öğretim kurumlarının öğrenci bilgilerini bildirmesinden veya Kurum iş ve işlemlerinden kaynaklanan hatalardan dolayı öğrencinin ödenmeyen kredisi geriye dönük ödenir.

ALTINCI BÖLÜM
Kredinin Ödenmesi

Öğrenciye Kredinin Ödenmesi ve Süresi
Madde 20- Öğrenciye, öğrencilik hali devam etmek ve kredi almasına engel bir durumu olmamak koşuluyla, okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar kredi verilir. Kredi almakta iken, devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin kredilerinin ödenmesine devam olunur. Ancak; öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin, önceki aldığı kredi süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek kredi süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
Öğretim kurumunu değiştiren öğrenci kredisini, değişikliği bildirdiği tarihi izleyen ödeme döneminden başlayarak alır.Ödeme Belgesi
Madde 21- Kredi ödemelerinin şekli, ödeme ve tahsilat usul ve esasları, Kurum ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Kredi Ödemelerinin İptali
Madde 22- (Değişik 21-12-2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete) Yürürlülükten Kaldırılmıştır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kredinin Kesilme Durumları

Öğretim Kurumundan Ayrılma, Çıkarılma veya Geçici Olarak
Uzaklaştırılma Halinde Kredinin Kesilmesi
Madde 23- Kredi almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında veya herhangi bir nedenle çıkarıldığında, kredisi kesilir. Ancak; öğretim kurumundan ayrıldığı veya çıkarıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde öğrenimine başlaması ve talebi halinde kredisinin ödenmesine devam edilir.
Bağlı bulunduğu öğretim kurumundan altı ay ve daha fazla süre ile uzaklaştırma cezası alanların kredileri, bu durumlarının öğretim kurumunca Kuruma bildirildiği tarihi takip eden kredi döneminden itibaren aldıkları ceza süresi kadar kesilir ve bu süreye ait kredi bir daha öğrenciye ödenmez.

Vazgeçme, İzin Alma Halinde Kredinin Kesilmesi
Madde 24- Kredi almaktan vazgeçen öğrencinin kredisi, başvuru tarihini izleyen ödeme tarihinden itibaren kesilir.
Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan öğrencinin talebi halinde, izin süresince kredisi ödenmez.
Sağlık Sebebiyle Kredinin Kesilmesi
Madde 25- Sıhhi nedenlerle öğretim kurumuna en az üç ay süreyle devam edemeyen öğrenci, bu durumunu belgelemesi halinde, kredisi sıhhi izin süresi kadar kesilir. Sürenin bitiminde kredi almaya devam eder. Ancak; sıhhi sebepler mevcut olsa bile, öğrenciye okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla kredi verilmez. Ancak; öğrenci sağlık sebebiyle alamadığı kredisini normal öğrenim süresinin bittiği tarihten itibaren borcun geri ödeme tarihine kadar alabilir.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Kredinin Kesilmesi
Madde 26- Devam ettiği öğretim kurumundan bir yıldan fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrencinin, yeni bir öğretim kurumuna kayıt olması halinde kredisi ödenmez.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Kredinin Kesilmesi
Madde 27– Çeşitli nedenlerle bir yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin kredileri, kapatılan süre kadar kesilir ve bu süreye ait kredi bir daha öğrenciye ödenmez. Ancak; öğrenci almadığı kredisini normal öğrenim süresinin bittiği tarihten itibaren borcun geri ödeme tarihine kadar alabilir.

Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Kredinin Kesilmesi
Madde 28- Kurumun Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin kredileri kesilir.

Devamlı Gelirle Çalışma Halinde Kredinin Kesilmesi
Madde 29- (Değişik 15-12-1997 tarih ve 23201 sayılı Resmi Gazete) Kredi alan öğrencilerden; en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir.

Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Kredinin Kesilmesi
Madde 30- Taksirli suçlar hariç, tecil edilmiş olsa dahi kasıtlı bir suçtan haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı verilenlerin kredileri kesilir.

Bilgi İsteme
Madde 31- (Değişik 21-12-2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete) Her ne şekilde olur ise olsun devam etmekte olduğu öğretim kurumundan izin alan, kayıt donduran, ayrılan, çıkarılan, ceza alan öğrencileri tespit etmek için her öğretim yılı sonunda öğretim kurumlarından bilgi istenir.

Kredinin Kesildiğinin Bildirilmesi
Madde 32- Kredinin hangi tarihten itibaren kesildiği, öğrenciye ve ilgili kuruluşa bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kredi Borcunun tespiti ve Ödenmesi

Kredi Borcunun Tespiti
Madde 33- Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresinin bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.
Endeks uygulanmasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın % 50 sine kadar indirim yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu, öğrencilerin eğitimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.

Kredi Borcunun Ödenmesi
Madde 34- Önlisans, lisans öğrencilere veya ara vererek Master-Doktora öğrenimi yapan öğrenciler borçlarını; öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,
Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere,
Lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,
Kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.
Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçlarının tahsilat başlangıç tarihi yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre hesap edilir.
Kredi almaktan vazgeçen öğrencilerde borçlarını yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

Öğretim Kurumundan Ayrılma Halinde Borcun Ödenmesi
Madde 35- (Değişik 21-12-2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete) Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak üzere ve bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde borcunu öder.
Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.

Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi
Madde 36- (Değişik 21-12-2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete) Hakikate aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak suretiyle bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde öder. Bu durumda olan öğrenciler için 33 üncü maddeye göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim uygulanmaz.

Taksitlerin Ödenme Yeri ve Zamanı
Madde 37- (Değişik 21-12-2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete) Borçlu her dönemin taksitini Kurumca belirlenen banka ve hesaba adı soyadı, kredi numarası ve ödeme miktarını belirtmek suretiyle ödeme döneminin son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür.
Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar. Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınır

Borcun Aylıklardan Kesilmesi
Madde 38- (Değişik 21-12-2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri, bu kurumlarca, ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek Kurumca belirlenen banka ve hesaba adı soyadı, kredi numarası ve ödeme miktarını taşıyan bir liste ile birlikte en geç izleyen ayın 15 inci gününe kadar yatırılır. Ödeme belgesi örnekleri ayrıca Kuruma gönderilir.
Borcun kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarca aylıklardan kesilmesi durumunda, kurumların hatası borçluyu sorumlu kılmaz, taksit zamanında ödenmiş sayılır. Taksiti aylıktan kesmeyen, geç kesen ve Kuruma süresinde göndermeyen kurumlar genel hükümlere göre sorumlu olurlar
Taksitlerin Diğer Ödenme Şekilleri
Madde 39- (Değişik 21-12-2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete) Yürürlükten Kaldırılmıştır
Zamanında Ödenmeyen Taksitler
Madde 40- Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı muacceliyet kazanır ve bu tarihten başlayarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Borcun Silinmesi ve Terkini

Borcun Silinmesi
Madde 41- Öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra vefat ettikleri veya çalışamayacak derecede sürekli sakat kalmış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin borçları silinir.

Borçların Terkini
Madde 42- Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları Bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.

ONUNCU BÖLÜM
Öğretim Kurumlarına Ait İşler

Bilgi Verme
Madde 43- Öğretim kurumları, öğrenim kredisi verilmesi işlemleri ile ilgili olarak, gerek öğrenciler hakkında, gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgileri belirlenen süre içerisinde bildirir.

Duyurma
Madde 44- Öğretim kurumları, Kurumun öğrenciye duyurmak istediği bilgileri zamanında ve kurumca belirlenen süre kadar ilan eder.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 45- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Kanun ve yönetmelik Hükümleri de gözetilerek gerekli kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 46- 11.12.1983 gün ve 18248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Yönetmeliği, tüm değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-
1 Ocak 1995 tarihinden önce kredi alanlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz, önceki yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük
Madde 47- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

NOT :
Bu Yönetmelik : 18 Ocak 1997 gün ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmeliğin, 4,11,19,31,35,36,37,38. maddelerinde değişiklik yapılarak 9,22 ve 39. maddeleri ise yürürlükten kaldırılarak 21.12.2002 gün ve 24970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmeliğin; 4,11,16. maddelerinde yapılan değişiklik 05.01.2005 gün ve 25691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

* Bu Yönetmelik 48 Madde ve 11 sayfadan ibarettir.